به یک ماهی تبدیل شویم

به یک ماهی تبدیل شویم اگر اهل سفر هستید شاید بدتان نیاید برای یک بار  هم که شده به جای سفر از مکانی به مکان دیگر، در  زمان سفر کنید! بیایید این بار به اندازه کافی در  شجره‌نامه خود به گذشته‌ها سفر کنیم و به یک  ماهی تبدیل شویم!
 می خواهم راوی داستانی باشم که در آن استخوان به  استخوان متحول شدیم تا به شکل آن چیزی که امروز  هستیم درآمدیم.

 حدود ۳۷۰ میلیون سال قبل نیاکان ما جانوران پولک  داری بودند که در دریا زندگی می کردند و در حالی که  با باله های خود شنا می کردند با آبشش هایشان از آب اکسیژن می گرفتند، اما نیای کهن ما، در طول دوره ای چند میلیون ساله و با روندی آهسته به نزدیکی خطوط ساحلی مهاجرت کرد و خود را با شرایط قلمرو خشکی وفق داد؛ این طور بود که آنها تتراپود (Tetrapod) یا چهارپا شدند؛ تتراپودها اجدادی بودند که در نهایت دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران امروزی طی تکامل از دل آنها برآمدند. به موازات این که دانشمندان فسیل های آن دوره را از زمین خارج می کردند درس هایی بسیار بلند و واضح با خود می آوردند: انتقال فقط یک جهش منفرد نبود بلکه رویدادی طولانی و تدریجی بود.

یکی از مهم ترین فسیل های آن دوره سال ۱۳۸۵ توجه مردم دنیا را به خود جلب کرد. گروهی از دانشمندان با حفاری در شمالگان کانادا فسیل جانور ۳۷۰ میلیون ساله ای را یافتند و لقب تیکتالیک به آن دادند. تیکتالیک به دودمانی از مهره داران آبزی موسوم به گوشتی باله تعلق دارد؛ گروهی که امروزه به ماهی شش دار و سیلاکانت موسوم اند. برخی از ویژگی های آناتومیک، گوشتی باله ها را از دیگر ماهی ها جدا می کند و آنها را به خویشاوندان نزدیک تری برای ما و دیگر چهارپایان تبدیل می کند. آنها باله های نیرومندِ استخوان داری دارند که با استخوان های بالایی بازوها و ران های ما متناظر است. برخی از فسیل های گوشتی باله ها نه تنها استخوانی متناظر با استخوان بازو (استخوان درازی که به شانه متصل است) را دارند بلکه زندزیرین و زندزبرین هم دارند!

تیکتالیک حتی میان گوشتی باله ها هم بسیار به چهارپایان شبیه است. برای مثال گردن مجزایی دارد و باله هایش استخوان های اضافی شاخه مانند دارند. غیر از استخوان های متناظر با بازو، زندزیرین و زندزبرین، تیکتالیک حتی استخوان های مچ مانندی دارد که همچون یک مفصل، درست مثل دست های ما عمل می کردند.

بدون انگشت ها تیکتالیک چطور می توانست شاخه ها را با باله هایش به چنگ بیاورد؟! تیکتالیک در گل ولای کم عمقی که در دوره دونین خانه اش بود بخوبی بالا می رفت. (نیل شوبین، یکی از کاشفان تیکتالیک داستان کشف این جانور را سال ۱۳۸۷ در کتاب «ماهی درونی شما» بیان کرده است ) استخوان هایی که شوبین و همکارانش سال ۱۳۸۵ آن را شرح دادند مربوط به نیمه جلویی تیکتالیک بود، اما حالا یعنی هشت سال پس از آن کشف، شوبین و همکارانش از نیمه دیگر فسیل این جانور عجیب و غریب هم پرده برداری کردند. اکنون آنها انتقال از ماهی ها به چهارپایان را بیشتر شرح دادند.

چنین تأخیر هشت ساله ای در جهان دیرینه شناسی بسیار بی سابقه است. خارج سازی و تحلیل فسیل ها فرآیندی بسیار کند است. زمانی که سال ۱۳۸۳ شوبین و همکارانش تیکتالیک را در شمالگان کانادا کشف کردند کل استخوان ها را دقیقا در همان مکان و زمان از زمین استخراج نکردند. بلکه تخته سنگی یک متری را که فسیل هم در آن بود خارج کرده و با خود به دانشگاه شیکاگو بردند. دانشگاه شیکاگو جایی بود که آنها می توانستند با دقت و در محیط مناسب آزمایشگاه، فسیل را استخراج کنند.

اما پیش از این که آنها صخره را درون بالگرد بگذارند و سفر بازگشت به خانه را آغاز کنند باید صخره را به گچ مخصوصی اندود می کردند؛ دیرینه شناسان کاشف خیلی زود فهمیدند با چنین تخته سنگ حجیم و سنگینی نمی توانند به خانه بازگردند.

نکته: پژوهش روی فسیل یک ماهی 370 میلیون ساله که سال ها پیش در قطب شمال پیدا شد از اسرار یک ماهی منحصر به فرد پرده برمی دارد که مثل حیوانات خشک زی امروزی گردن و مفصل ران داشته است
وزن زیاد تخته سنگ، پوشش گچی ضخیمی می طلبید در حالی که آنها گچ کافی همراه خود نداشتند. در عوض شوبین و همسفرانش تصمیم گرفتند صخره را دو نیم کرده و دو بخش را در پوشش های نازک تری اندود کنند.

دو تکه شدن باعث شد که صخره ها با امنیت به شیکاگو برسند. دانشمندان شروع به کار روی صخره ای کردند که شامل جمجمه و دیگر استخوان های قسمت جلویی تیکتالیک بود. به محض این که آنها استخوان ها را تحلیل کردند و جزئیات توصیفی آناتومی تیکتالیک را به نگارش درآوردند روی قطعه سنگی دیگر که برای چهار سال دست نخورده مانده بود، متمرکز شدند.

برخی از شعاع های باله ای متعلق به باله های شکمی بودند، برخی دنده ها متعلق به نیمه عقبی جانور بودند و استخوان دیگری هم در صخره خفته بود که ارزش ویژه ای داشت؛ لگن خاصره!

این آن چیزی نبود که شوبین و همکارانش انتظار داشتند باشند. نزدیک ترین خویشاوندان گوشتی باله چهارپایان استخوان های ظریف لگن خاصره داشتند که فقط برای اتصال ماهیچه هایی که باله لگن خاصره را در طول شنا کنترل می کرد به کار می رفتند. تیکتالیک، اما استخوان لگن خاصره حجیمی داشت به بزرگی نخستین تتراپودهایی که پا و انگشت داشتند و مانند ما حفره حجیمی در پهلو داشت به طوری که گردی استخوان ران می توانست با آن جفت شود. این کشف ویژه، شوبین و همکارانش را مجبور کرد هزاران قطعه فسیل دیگر را که در طول سال ها در زمین فسیلی تیکتالیک پیدا کرده بودند، بازنگری کنند. بسیاری از آنها برای این دانشمندان همچون معما باقی ماند، اما مقایسه استخوان تازه کشف شده تیکتالیک با آن فسیل های طبقه بندی نشده، پنج لگن خاصره دیگر تیکتالیک ها را لو داد! تا زمانی که این دانشمندان دریافتند لگن خاصره تیکتالیک واقعا به چه چیزی شبیه است و اصلا نمی دانستند که دارند روی چه چیزی مطالعه می کنند. این استخوان های تازه کشف شده که میان ران و تهیگاه بودند توجه دقیق تری را به تیکتالیک معطوف کردند. استخوان ها ابتدا نشان می دادند که جانور باید بزرگ تر از آن چیزی که تصور می شد باشد؛ یعنی حدود 2.7 متر طول داشته است. به عبارت بهتر خویشاوندان باستانی ما تقریبا هم اندازه تمساح بوده اند!

فقط استخوان لگن خاصره این جانور بزرگ نبوده بلکه باله های متصل به آن هم بزرگ بودند. شوبین و همکارانش این طور تصور می کردند که تیکتالیک از لنگر این ماهیچه های حجیم استفاده می کرده تا لگن خاصره اش به باله های عقبی نیرو وارد کند، نه تنها برای شنا کردن بلکه برای راه رفتن زیر آب یا به منظور حرکت در سطوح گلی.

در عین این که تیکتالیک مفاصل ران داشته و در اندازه چهارپامانندها بوده، اما آناتومی ماهی مانندها را داشته است. مفاصل ران ما با مهره های پشتی با هم یکی شده اند. این وضع برای تیکتالیک ها فاجعه بار می شده که به طور آزاد شناور بودند زیرا ما قادر به بالا بردن بدن خود برخلاف جاذبه نیستیم از طرف دیگر نمی توانیم بیشتر نیروی تولید شده به واسطه پاهایمان را به بقیه بدنمان منتقل کنیم. این وضع برای بیشتر چهارپایان هم ثابت است.

همه چهارپایان برای حرکت روی زمین خشک تطبیق یافته اند نه برای جابه جایی در آب. در ۳۶۰ میلیون سال قبل تتراپودهای اولیه اعضای خود را از لگن خاصره به ستون فقرات تکامل دادند.

اما تیکتالیک مورد مطالعه مفاصل ران، شناوری آزاد داشته اند به عبارت بهتر تیکتالیک نشان داد که ۳۷۰ میلیون سال قبل نقشه بدن تتراپود از سر تا دم در حال پیشرفت زیادی بوده تا به جانوران امروزی تبدیل شود.

 


بستن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نتایج نهایی لیگ بازی های فکری

مطالب محبوب (پربازدید) بخش گزیده جراید

ده راهکار ساده برای پیروزی

IMAGE

دوشنبه, 19 اسفند 1392  من برنده‌ام: چون برای رسیدن به سرزمین اهدافم، اولین قدم را  برداشته‌ام؛ قدم اول، یعنی «تصمیم»! من برنده‌ام: چون می‌دانم مشکلات مانند صخره‌هایی هستند که  در مسیر رود...


ادامه مطلب...

تو می‌توانی به رؤیاهای ارزشمندت واقعیت ببخشی!

IMAGE

دوشنبه, 19 اسفند 1392  آقای رؤیاپرداز در یک نانوایی کار می‌کرد. او در زمان فراغتش  اغلب در خیابان‌ها قدم می‌زد و رؤیاهایش را درسر می‌پروراند.  رؤیای او این بود که برای خودش یک نانوایی راه‌اندازی...


ادامه مطلب...

به یک ماهی تبدیل شویم

IMAGE

دوشنبه, 19 اسفند 1392 اگر اهل سفر هستید شاید بدتان نیاید برای یک بار  هم که شده به جای سفر از مکانی به مکان دیگر، در  زمان سفر کنید! بیایید این بار به اندازه کافی در  شجره‌نامه خود به گذشته‌ها سفر...


ادامه مطلب...

روش‌هایی برای تغییر زندگی از زبان «تونی رابینز»

IMAGE

دوشنبه, 19 اسفند 1392  تونی رابینز، مربی زندگی، بر روی الگوهایی مطالعه  می‌کند که می‌توانند موجب موفقیت یا شکست  افراد شوند، آن‌ها را خشنود یا غمگین سازند، به  زندگی آن‌ها معنا ببخشند و از...


ادامه مطلب...

چگونه شروعی جدید و موفقیت‌آمیز داشته باشیم؟

IMAGE

دوشنبه, 19 اسفند 1392 آقای هوشمند به‌تازگی مدیر بخشی ویژه در سازمانشان شده بود.  دراین بخش، پنج کارمند فعالیت می‌کردند و آقای هوشمند مدیر جدید  آنان محسوب می‌شد. چهار نفر از کارمندان به‌خوبی با...


ادامه مطلب...

یک کپسول انگیزه برای زندگی

IMAGE

دوشنبه, 19 اسفند 1392  سرگرمی چگونه به زنده نگهداشتن بارقه زندگی کمک  می‌کند!؟ پیش از همه باید بیاموزید که در زندگی، منافع متقابل به‌وجود بیاورید و بدین ترتیب، گرمای زندگی زناشویی را حفظ...


ادامه مطلب...

سه قدم تا طلا

IMAGE

دوشنبه, 19 اسفند 1392  یکی از رایج‌ترین علل شکست، عادت به تسلیم شدن در  هنگام مواجهه با شکست موقت است که هر شخصی  ممکن است مرتکب این اشتباه شود. آر. یو. داربی که امروزه یکی از موفق‌ترین فروشندگان...


ادامه مطلب...

زنگ انشا؛ پرورش خلاقیت و آموزش قواعد

IMAGE

یکشنبه, 25 اسفند 1392 فکر می‌کنید فقط دانش‌آموزان ما هستند که از زنگ انشا فرار می‌کنند و آن را دوست ندارند؟ نه این طور نیست؛ تقریبا اکثر دانش‌آموزان در کشورهای مختلف، چنین حسی را نسبت به این درس دارند و...


ادامه مطلب...

حسگرها شما را شناسایی می​کنند

IMAGE

دوشنبه, 01 ارديبهشت 1393 سال‌هاست در دنیا از کارت‌هایی که به نام کارت‌های شناسایی هوشمند شناخته می‌شود، به‌عنوان کارت‌های شناسایی بیومتریک استفاده می‌شود.  اخیرا نیز در کشور ما خبرهایی درباره ایجاد...


ادامه مطلب...

تبدیل آب دریا به سوخت

IMAGE

دوشنبه, 01 ارديبهشت 1393 دی اکسید کربن,تبدیل کربن به سوخت,سوخت مصنوعی نیروی دریایی آمریکا موفق شد با ابداع یک فناوری جدید آب دریا را به سوخت وسایل نقلیه تبدیل کند. مرکز تحقیقات نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد:...


ادامه مطلب...

بدون آب لباس بشویید

IMAGE

دوشنبه, 01 ارديبهشت 1393 برای شست‌وشوی لباس از وقتی نخستین تن‌پوش‌ها بر قامت انسان خودنمایی کرد، همواره از آب به‌عنوان ماده رابط برای چرک‌زدایی یا حتی خود ماده شوینده استفاده شده است. اما زندگی در عصر...


ادامه مطلب...

ربات‌ها هر روز مستقل‌تر می‌شوند

IMAGE

یکشنبه, 25 اسفند 1392 فرض کنید در مسیری کوهستانی حرکت می‌کنید و در چند متری خود سنگ بزرگی می‌بینید. مسلما مسیر حرکت خود را اندکی تغییر داده و از کنار آن عبور می‌کنید، اما همین تصمیم‌گیری ساده برای...


ادامه مطلب...

پرندگان خشمگین جاسوس از کار در آمدند

IMAGE

یکشنبه, 25 اسفند 1392 انگار افشاگری‌های اسنودن حالا حالاها تمامی ندارد. دو روزنامه نیویورک تایمز و گاردین، اسنادی منتشر کردند که نشان می‌داد بازی‌های اینترنتی، نقشه‌ها و شبکه‌های اجتماعی معروف که...


ادامه مطلب...

زبان به این بچه ها یاد ندهید!

IMAGE

یکشنبه, 25 اسفند 1392 مطالعات جدید دانشمندان نشان می‌دهد آموزش زبان دوم در حالی که کودک هنوز زبان مادری‌اش را کاملا یاد نگرفته است، اشتباه است.مطالعات نشان داده کودکانی که با بیش از یک زبان صحبت می کنند...


ادامه مطلب...

تأثیر مطلوب فعالیت‌های ورزشی بر مغز

IMAGE

دوشنبه, 01 ارديبهشت 1393 فعالیت‌های ورزشی بر تقویت قدرت شناختی و کاهش اختلالات شناختی مغز تأثیر دارند. از آنجایی که تمام تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های دست و پا و تمام واکنش‌های ارادی و غیرارادی انسان ناشی...


ادامه مطلب...

تلفن همراه را از خودت دور کن

IMAGE

دوشنبه, 01 ارديبهشت 1393 تلفن همراه، رایانه و سایر تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، گرچه ظاهرا کار انسان امروزی را آسان کرده‌، اما این تکنولوژی‌ها پنهانی و تدریجی آسیب‌های جدی به بدن وارد می‌کنند که عواقب...


ادامه مطلب...

گفت و گو با یکی از فعالان عرصه رباتیک / در خاورمیانه بی رقیب هستیم...

IMAGE

سه شنبه, 30 آذر 1395   گفت و گو با یکی از فعالان عرصه رباتیک / در خاورمیانه بی رقیب هستیم... چند  سالی است که فعالان و دانشجویان علم روباتیک توانسته اند مقام های خوبی را در عرصه های جهانی کسب کنند و...


ادامه مطلب...

کمربند ۳۹هزار هکتاری سبز برای تهران

IMAGE

سه شنبه, 14 دی 1395 احداث طرح کمربند سبز تهران با کاشت ۱۱هزار هکتار دیگر به پایان می‌رسد؛ این در حالی است که مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران از توسعه کمربند سبز تهران به بیش از ۳۹هزار...


ادامه مطلب...

تکه یخی به مساحت هند آب شد

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395  تکه یخی به مساحت هند آب شد. بر اساس تحقیقات دانشمندان حوزه هواشناسی، روند گرم شدن کره زمین به آب شدن یک تکه یخ به بزرگی کشور هند منجر شده است.به گزارش مهر، این در حالی است که در...


ادامه مطلب...

متقاضیان کنکور ارشد کم شدند؛ افزایش ۵۰هزار نفری داوطلبان دکتری

IMAGE

سه شنبه, 14 دی 1395     وی یادآور شد: تعداد ۷۵۹ هزار و ۸۷۲ داوطلب در سال ۹۵ برای پذیرش در سال ۹۶ ثبت نام کرده اند. در حالی که در سال گذشته تعداد ۷۶۱ هزار و ۱۱۶ داوطلب و در دو سال گذشته (ثبت نام در بهمن ۹۳...


ادامه مطلب...

منو مکعب

کتاب های مکعب

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963

اوقات شرعی

حاضرین در سایت

ما 33 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود به سایت

تصویر تصادفی

101.jpg